REGULAMIN SECRET AVENUE ACADEMY

§1. Organizator

 1. Organizatorem szkoleń jest firma VERSADA Secret Lashes Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774460 ; NIP: 586-234-21-78; REGON: 382696280 z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 3, 80-254

§ 2 Uczestnicy i warunki

 1. W szkoleniach prowadzonych przez Organizatora może uczestniczyć każda osoba spełniająca określone przez Organizatora wymagania.
 2. Rezerwacja terminu szkolenia następuje po kontakcie telefonicznym, osobistym bądź mailowym.
 3. Warunkiem dokonania rezerwacji na szkolenie jest podanie danych osobowych oraz dokonanie płatności.
 4. Warunkiem rezerwacji szkolenia jest wpłata zadatku na poczet szkolenia w wysokości 30% na konto organizatora w terminie do 7 dni po dokonaniu rezerwacji, a pozostała część należności gotówką w dniu szkolenia lub kartą płatniczą.
  Z chwilą rezerwacji szkolenia istnieje możliwość zapłaty całej kwoty za szkolenie przelewem lub osobiście.
  Wpłacony zadatek na poczet szkolenia jest bezzwrotny.

§3 Zmiana rezerwacji i rezygnacja z uczestnictwa

 1. Zmiana terminu wyznaczonego szkolenia musi odbyć się poprzez kontakt pisemny bądź telefoniczny.
 2. W przypadku zdarzeń losowych i sytuacji niezależnych od uczestnika, ma on prawo do zmiany terminu szkolenia, o czym należy poinformować Organizatora nie później niż 3 dni przed planowanym szkoleniem, wówczas uczestnik nie traci wpłaconego na poczet szkolenia zadatku.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni przepada cała kwota zapłaconego zadatku za szkolenie.

§4 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie do 2 dni przed planowaną datą kursu w przypadkach niezależnych od Organizatora.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora w dniu jego rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o najbliższym terminie szkolenia.

REGULAMIN SZKOLEŃ

Wstęp

Organizatorem szkoleń jest firma VERSADA Secret Lashes Sp. z o.o.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774460 ; NIP: 586-234-21-78;  REGON: 382696280 z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 3, 80-254

(a) Uczestnik rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, poprzez dokonanie Rezerwacji

(b) Rezerwacja rozumie się przez to dostarczenie Organizatorowi drogą mailową, osobiście lub telefonicznie danych kontaktowych Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności)– Dokonanie Rezerwacji jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

Informacje ogólne

Szkolenia skierowane są do osób pragnących rozwinąć swoją umiejętności i  pogłębić swoją wiedzę.

Uczestnik szkolenia

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez VERSADA Secret Lashes Sp. z o.o. jest każda osoba, która bierze udział w szkoleniu. Uczestnik szkolenia dokonuje wpłaty zadatku za szkolenie w wysokości 30 % wartości szkolenia na podany numer konta najpóźniej 7 dni przed szkoleniem.

Organizacja szkolenia

Dokładna godzina szkolenia podana zostanie uczestnikom najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Uczestnik szkolenia, który wpłacił zadatek, może wystąpić do Organizatora o przesunięcie terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od niego lub losowych zdarzeń , jego zadatek zostaje przeniesiony na nowy termin szkolenia. W innym przypadku jeśli uczestnik zrezygnuje lub nie stawi się na szkolenie, zadatek za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi.

Konsument, który zawarł z Akademią umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

Zmiana terminu szkolenia

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin szkolenia.

Zmiana szkoleniowca

Organizator ma prawo zmienić osobę prowadzącą szkolenie z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego szkoleniowca. Zmiana nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

Cena szkolenia i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, modelki, serwis kawowy, poczęstunek. Na szkoleniu organizator zapewnia ciepły posiłek.

Reklamacje

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. 1.Administratorem Danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie danych osobowych jest Versada Secret Lashes sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 3, KRS nr 0000774460, NIP: 5682342178 reprezentowana przez Prezes Zarządu Adrianę Panfil. Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Paulina Markowska-Pluta. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzaniem danych osobowych, można wysłać zapytanie na adres e-mail: iod@opiekunrodo.pl ,
 2. Kursantka podpisała niezbędną zgodę do przetwarzania danych osobowych, wizerunkowych, oraz danych wrażliwych
 3. Administrator oświadcza, że przekazywane dane są pozyskane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator oświadcza, iż podjął środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenia otrzymanych od kursantki danych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Kursantka ma prawo w każdym czasie w godzinach pracy spółki, wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany i żądania usunięcia. Jednakże jeśli chodzi o dane wizerunkowe, to kursantka ma prawo do żądania ich usunięcia, po czasie wynikającym z zawartej z nią umowy powierzenia. Cofnięcie zgody, nie wpływa na udzielone we wcześniejszym czasie zgody.

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

 1. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
 2. Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora szkolenia nie później niż 4 dni przed szkoleniem
 3. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
 4. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 5. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 6. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.
 7. Uczestnik może korzystać ze zdjęć jeśli zaznaczy, że materiał, który udostępnia uzyskał podczas szkolenia w Secret Avenue Academy lub oznaczy w tym materiale Secret Avenue.
 8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką.
 9. Każde szkolenie zakończone wynikiem pozytywnym potwierdzone jest uzyskaniem certyfikatu. Certyfikaty są imienne (imię, nazwisko, tytuł naukowy) i nie ma możliwości wystawienia certyfikatu z danymi gabinetu. Na życzenie klienta certyfikaty mogą zostać przygotowane w wersji anglojęzycznej.
 10. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących oferty firmy w postaci elektronicznej bądź telefonicznej.