Regulamin konkursu pod nazwą
„Świętuj Dzień Mamy z Secret Avenue Academy”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Świętuj Dzień Mamy z Secret Avenue Academy” (dalej „Konkurs”) jest spółka Versada Secret Lashes sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Partyzantów 3, 80-254 Gdańsk, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000774460, prowadząca sklep internetowy pod witryną: https://sklep.secretlashes.pl/, konta na portalu Facebook pod nazwami: „Secret Lashes” , „Secret Avenue”, „Secret Avenue Academy Centrum Szkoleniowe” oraz na portalu Instagram pod nazwami „secretlashes”, „secret_avenue_academy” i „secret_avenue_gdansk” zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 22/05 o godzinie 10:00, a kończy się dnia 27/05 o godzinie 16:00.

§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne.
3. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy:
a) zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować jego warunki,
b) posiadać konto na portalach Facebook oraz Instagram,
c) udostępnić w swojej relacji na portalu Facebook post dotyczący konkursu „Świętuj Dzień Mamy z Secret Avenue Academy” opublikowany w dniu 22/05 przez Organizatora na jego koncie „Secret Avenue Academy Centrum Szkoleniowe” na portalu Facebook
albo
udostępnić w swojej relacji na portalu Instagram post dotyczący konkursu „Świętuj Dzień Mamy z Secret Avenue Academy” opublikowany w dniu 22/05 przez Organizatora na jego koncie „secret_avenue_academy” na portalu Instagram,
d) oznaczyć w relacji wskazanej w § 2 pkt c) hasła: @secret_avenue_academy , @secretlashes oraz @secret_avenue_gdansk,
e) polubić oraz zapisać co najmniej jeden z postów opisanych w §2 pkt c),
f) zaobserwować przed wzięciem udziału w Konkursie konta „secretlashes”, „secret_avenue_academy” i „secret_avenue_gdansk” prowadzone przez Organizatora na portalu Instagram,
g) polubić przed wzięciem udziału w Konkursie konta: „Secret Lashes” , „Secret Avenue” oraz „Secret Avenue Academy Centrum Szkoleniowe” prowadzone przez Organizatora na portalu Facebook,
h) zareagować na post Organizatora na portalu Facebook opisany w § 2 pkt c) za pomocą reakcji „super”,
albo
polubić post Organizatora na portalu Instagram opisany w § 2 pkt c),
i) samodzielnie ułożyć życzenia z okazji dnia matki, skierowane do matki autora życzeń oraz udostępnić ich treść w komentarzu pod co najmniej jednym z postów opisanych w §2 pkt c (dalej „Komentarz konkursowy”).
4. Każdy z uczestników może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz. Jako jednokrotny udział w konkursie uważa się udostępnienie Komentarza konkursowego o jednakowej treści na portalach Facebook lub Instagram, a także udostępnienie Komentarza konkursowego o jednakowej treści na obu portalach.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania Komentarzy konkursowych, których autorzy:
a) udostępnili więcej niż jednej Komentarz konkursowy – jako jeden Komentarz konkursowy uważa się udostępnienie Komentarza konkursowego na portalach Facebook lub Instagram, a także udostępnienie Komentarz konkursowego o jednakowej treści na obu portalach.
b) udostępnili Komentarz konkursowy, którego treść nie została przez autora samodzielnie ułożona,
c) nie działają we własnym imieniu,
d) korzystają z kont fikcyjnych,
e) naruszają zasady regulaminu portalu Facebook lub Instagram,
f) użyli w Komentarzu konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§ 3 Nagrody konkursowe
1. Trzem autorom najlepszych Komentarzy konkursowych (dalej „Zwycięzcy Konkursu”) Organizator przyzna następujące nagrody:

a) Dla autora Komentarza konkursowego uznanego zgodnie z zasadami wskazanymi w §4 za najlepszy: ważny przez trzy miesiące od dnia jego otrzymania voucher o wartości 500 zł (pięćset złotych), do wykorzystania na dowolny zabieg wykonywany w prowadzonym przez Organizatora salonie „Secret Avenue Salon”, który znajduje się przy ul. Partyzantów 3, 80-254 Gdańsk;
b) Dla autora Komentarza konkursowego uznanego, poza Komentarzem konkursowym, o którym mowa w §3 pkt a), za najlepszy zgodnie z zasadami wskazanymi w §4: zestaw kosmetyków marki Secret Avenue o wartości 238 zł (dwieście trzydzieści osiem złotych), na który składają się dostępne w sklepie internetowym Organizatora: Maska Kolagenowa Secret Lashes, Secret Lashes Lash Botox, Żel Kojący Secret Lashes;
c) Dla autora Komentarza konkursowego uznanego, poza Komentarzami konkursowymi, o których mowa w §3 pkt a) i b) za najlepszy zgodnie z zasadami wskazanymi w §4: zestaw kosmetyków marki Secret Lashes o wartości 163 zł (sto sześćdziesiąt trzy złote), na który składają się dostępne w sklepie internetowym Organizatora: rzęsy na pasku No Angel Secret Lashes, klej do rzęs na pasku No Angel Secret Lashes, Secret Lashes Lash Botox.

§ 4 Zasady wyboru zwycięzców konkursu
1. Wyboru Zwycięzców Konkursu dokona trzyosobowe jury złożone z pracowników Organizatora;
2. Kryterium decydującym o wyborze Zwycięzców Konkursu będzie unikatowość i estetyka Komentarzy konkursowych oraz kreatywność ich autorów
3. Wybór Zwycięzców konkursu zostanie dokonany do dnia 27/05.

§ 5 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia Zwycięzców konkursu oraz powiadomienia Zwycięzców konkursu o przyznaniu im nagrody.
3. Biorąc udział w Konkursie, jego uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie obowiązany jest do pełnego zwolnienia serwisów Facebook oraz Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z Konkursem.
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Facebook oraz Instagram ani z nimi związany.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
4. Niniejszy regulamin dostępny będzie przez okres trwania konkursu, na stronie internetowej https://akademiasecretavenue.pl prowadzonej przez Organizatora.